Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1959/22-09-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου των άρθρων 65 ή/και 66 του Ν. 4446/2016. στην επιχείρηση με την επωνυμία ««ELIZE» – ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΥΡΗΣ & ΣΙΑ E.Ε. – Λιανικό εμπόριο που βρίσκεται στην Παροικιά της Πάρου