Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2199/18-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.».