Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.761/10-05-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ