Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1179/07-06-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ.Α.Ε.» .