Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 658/05-04-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «Α. & Ν. ΝΙΝΟΣ Ε.Ε. – ΚΥΛΙΚΕΙΟ- ΥΠ/ΜΑ 3: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛ. ΜΗΛΟΥ