Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 657/05-04-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου των άρθρων 65 ή/ και 66 του Ν. 4446/2016 στην επιχείρηση με την επωνυμία «Α. & Ν. ΝΙΝΟΣ Ε.Ε. – ΚΥΛΙΚΕΙΟ- ΥΠ/ΜΑ 3: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛ. ΜΗΛΟΥ