Υπομέτρο 6.3 :Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων