ΚΥΑ αρ. πρωτ. 74/5074/17-01-2017   Περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»

Παράρτημα 2 ,     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΣΛΕΕ)

Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 593/37447/31-03-2017 με θέμα: «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»