1. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας ,14 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) (pdf)
  2. Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας ,14 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) (pdf)
  3. Συνοδευτικές μελέτες (rar)
  4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΔΑ: 9Ι4Ο7ΛΞ-ΡΞΡ) (pdf)