Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους Δήμους του Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Εμμ. Ερωτόκριτος, προέβησαν στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης  για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου» προϋπολογισμού 1.406.926,51 € 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» – Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον».

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, και επειδή ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου (Κύριος του έργου) δεν καλύπτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια του για την υλοποίηση  του έργου,  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Δήμου, της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου, σε όλα τα στάδια, από την ωρίμανσή του (έλεγχος πληρότητας, σύνταξη και θεώρηση των μελετών, δημοπράτηση, επίβλεψη, παραλαβή κλπ), μέχρι και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία στον Δήμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κάσος παρουσιάζει σοβαρό υδρευτικό πρόβλημα ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, που ο πληθυσμός της σχεδόν τριπλασιάζεται. Τα υδατικά αποθέματα είναι φτωχά σε ποσότητα και ποιότητα και ο κίνδυνος εξάντλησης υδροφόρου ορίζοντα πιθανός, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή στην περιοχή μαζί με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη βελτίωση των υποδομών δικτύου ύδρευσης Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου και αποτελείται από δύο  βασικά υποέργα. Το πρώτο υποέργο αφορά στην κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού σύνδεσης της νέας γεώτρησης που διανοίχτηκε στη θέση «Άγιος Μηνάς» με την κεντρική δεξαμενή Κάσου. Επίσης, εγκαθίσταται σύστημα αυτοματισμών σε επτά αντλιοστάσια, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη Η-Μ. Το δεύτερο υποέργο αφορά στην προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας πόσιμου νερού και μείωσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου.

Η υλοποίηση της εν λόγω Πράξης θα επιφέρει πολλαπλές επιπτώσεις στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κυρίως μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στην βελτίωση της διαχείρισης αυτών και στην ανάπτυξη των σχετικών υποδομών.

Μέσω του προτεινόμενου συστήματος θα πραγματοποιηθεί:

  • Ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές
  • Βελτίωση της ποιότητας του νερού μέσω της συνεχούς παρακολούθησης επιμέρους παραμέτρων.
  • Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου και μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών της περιοχής.
  • Μείωση των λειτουργικών δαπανών (ορθολογικός προγραμματισμός λειτουργίας) και των δαπανών συντήρησης προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών μέσων.
  • Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.