Γ. Χατζημάρκος: «Οι ευρωπαϊκοί πόροι του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας μας, για μια ακόμη φορά λειτούργησαν ως βάση επίλυσης ενός κρίσιμου προβλήματος»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται κατά 0,82 εκατ. €  ο προϋπολογισμός του έργου του Δικτύου Ύδρευσης της Σκάλας Πάτμου, το οποίο πέρασε στο τελικό στάδιο της κατασκευής του και σύντομα παραδίδεται.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την Τροποποίηση της Πράξης «Δίκτυο Ύδρευσης Σκάλας Πάτμου», βάσει της οποίας η συνολική δημόσια δαπάνη για την κατασκευή του έργου αυξάνεται από ,35 € σε ,81 €  και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από  ,35 € σε ,18 €, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές συνθήκες που παρουσιάστηκαν στην πορεία κατασκευής του.

Η εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και υλοποιείται εντός της συμβατικής προθεσμίας των εργασιών. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης, ορίζεται η 31/12/2023, μετά και την έγκριση της 3ης παράτασης του κύριου υποέργου της Πράξης.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά: «Ένα σημαντικό έργο για την Πάτμο, το Δίκτυο Ύδρευσης της Σκάλας Πάτμου, πέρασε στο τελικό στάδιο της κατασκευής του.  Η ολοκλήρωση του, ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών που παρουσιάστηκαν στην πορεία του έργου, οδήγησε σε αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του. Οι ευρωπαϊκοί πόροι του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας μας, για μια ακόμη φορά λειτούργησαν ως βάση επίλυσης ενός κρίσιμου προβλήματος. Δουλεύοντας μαζί με τους Δήμους μας, όπως με τον Δήμο Πάτμου στο συγκεκριμένο έργο, αξιοποιούμε στο έπακρο αυτούς τους πόρους για να δίνουμε λύσεις.»

Πρόκειται για έργο πνοής για την Πάτμο, που έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, της καταλληλότητας του πόσιμου νερού  και να απαλλάξει τους κατοίκους  από τους κατασκευασμένους με ακατάλληλα υλικά αγωγούς από τους οποίους αποτελείται το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, πρόβλημα που έχει ταλανίσει επί σειρά ετών τον Δήμο Πάτμου. Επιπλέον, η  παλαιότητα του δικτύου προκαλεί συχνές θραύσεις που έχουν επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού.

Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του έργου και σε συνεννόηση με τον Δήμο, προτάθηκε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη η  ένταξή του  στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παράλληλα, η Περιφέρεια συνήψε Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Πάτμου, βάσει της οποίας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, ανέλαβε την ωρίμανση και κατασκευή του έργου, ως φορέας υλοποίησης για λογαριασμό του Δήμου Πάτμου που είναι ο κύριος του έργου.

Το νέο δίκτυο διανομής ολοκληρωμένο θα καλύψει  όλους τους δρόμους εντός του οικισμού της Σκάλας, ενώ θα εξυπηρετεί και τον οικισμό Μελόι. Τα υφιστάμενα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, τα οποία είναι πεπαλαιωμένα και με λειτουργικά προβλήματα, καταργούνται, ενώ διατηρούνται οι υφιστάμενες ιδιωτικές παροχές.

Το έργο, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

  • Δίκτυο διανομής εντός οικισμού Σκάλας Πάτμου και Μελόι και δίκτυο μεταφοράς νερού προς τις νέες δεξαμενές, συνολικού μήκους περίπου 31,6 χλμ.
  • Δύο νέων δεξαμενές αποθήκευσης (200 κμ και 500 κμ)
  • Αντλιοστάσιο παροχής 115 κ.μ. /  ώρα
  • Συνδέσεις του νέου δικτύου με τις υφιστάμενες θέσεις υδροληψίας των ιδιωτικών συνδέσεων.