ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αντωνίου Μάτεση                     Αρ.Πρωτ: Οικ 1544/ 14-07-2022

Ταχ. Κώδ. : 841 00 Σύρος

Πληροφορίες : I. Σιγάλας

Τηλ:2281088742

Telefax : 22810-84267

E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

 

Σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4849    (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021)  Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (01-02-2022) δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.

Το παραπάνω δεν ισχύει για όσες από τις παλαιότερες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά ή οι κάτοχοί τους έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος.

 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν:

 

i) για όσες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο,

 

ii) για τις άδειες οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος,

 

iii) για τους παραγωγούς που είχαν υπαχθεί στην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4497/2017 (Α`171).

 

 

Επομένως καλούνται άμεσα από την Υπηρεσία μας λογω των αρμοδιοτητων μας  οι κάτωθι  κατηγορίες  ενδιαφερόμενων κατόχων αδειών και εγκρίσεων δραστηριοποιήσεων για   Πωλητές Υπαίθριου Εμπορίου που δεν είχαν ανανεώσει (έως τις 01-02-2022) τις άδειες τους  να προχωρήσουν στην κατάθεση σχετικής αίτησης προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πριν τις 31-07-2022 διαφορετικά οι άδειές τους θα καταργηθούν.

 

1.Αδειούχοι Παραγωγοί πωλητές υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου

2. Αδειούχοι Επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου

3.Αδειούχοι Παραγωγοί πωλητές  σε λαϊκή αγορά

4.Αδειούχοι Επαγγελματίες  πωλητές  σε λαϊκή αγορά

 

 

Για την ανανέωση των αδειών απαιτείται να κατατεθεί σχετική αίτηση ανάλογα με το είδος αδείας  που έχει ο ενδιαφερόμενος αδειούχος

 

 

Τέλος ενημερώνουμε ότι  Υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ΝΟΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4849    (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021)  (01-02-2022), άδειες παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή, καθώς και όσες εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4849 (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021, ανακαλούνται οριστικά στην περίπτωση θανάτου ή παραίτησης για οποιονδήποτε λόγο του κατόχου, εφόσον δεν μεταβιβαστούν ή δεν γίνουν αποδεκτές από τους κληρονόμους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Νόμου ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4849 (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021).

 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

 

 

 

                                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ