Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Νέα Ανακοινώσεις
13/8/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :'' ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2124/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 650Β7ΛΞ-7Ξ0
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2121/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΟΞΕ7ΛΞ-ΝΟΔ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2057/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6Χ4Β7ΛΞ-ΙΒ0
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2123/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΦ9Ζ7ΛΞ-ΩΨΥ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2094/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΖΚ87ΛΞ-Φ36
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2076/05-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΣΑ7ΛΞ-ΦΓ4
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2022/05-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΒΟΤ7ΛΞ-ΒΤΞ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2104/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΣΡ37ΛΞ-Σ1Α
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2054/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7ΧΡ17ΛΞ-Ο2Α
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1976/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6Ω387ΛΞ-ΗΚΧ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2102/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΞΧΨ7ΛΞ-ΠΩΗ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2056/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΨΤΟ7ΛΞ-ΛΝΡ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2075/05-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΙΨ7ΛΞ-5ΨΚ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2120/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΦΦ7ΛΞ-ΥΥ3
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2103/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΟΠΧ7ΛΞ-4ΘΟ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2122/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΣΤΥ7ΛΞ-ΞΛΧ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2119/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΗΖΚ7ΛΞ-49Γ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2055/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΙΓΡ7ΛΞ-ΖΙΞ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1956/23-07-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ3ΕΔ7ΛΞ-Χ5Ω
8/8/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ.
8/8/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδας (παροχή υπηρεσίας) της πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας».
7/8/2019
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υποστήριξη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (α/α ΕΣΗΔΗΣ, 77737)
7/8/2019
Από τις Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλ.Θ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα της Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας, Μεταποίησης και Εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
6/8/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων με αντικείμενο την εκτέλεση της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού»
6/8/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΕΟΔ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». Προϋπολογισμός: 172.649,57 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
6/8/2019
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Συντήρηση Ανελκυστήρα Κτιρίου ‘’ ΟΤΕ ‘’
5/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου - Αντιπάρου (2018)"
5/8/2019
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021
2/8/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-07-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
1/8/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
29/7/2019
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ ΤΑΞΙ (Ν. 4070/2012) ΕΤΟΥΣ 2019
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Γ : Παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς δειγμάτων για την ΠΕ Δωδ/σου για 3 έτη .
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
Τροποποίηση / συµπλήρωση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούµενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΝΑ) 2014-2020
29/7/2019
Ανακοίνωση Τμ. Εμπορίου Κυκλάδων
26/7/2019
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο.
26/7/2019
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 09-08-2019 για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των Νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών για απόκτηση έγκριση Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
24/7/2019
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω.
24/7/2019
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο.
15/7/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, ενημερώνει ότι από 15-07-2019 ως και 31-10-2019, θα ανανεώνονται και θα εκδίδονται τα δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ
15/7/2019
Αποκατάσταση Βλαβών από Θεομηνίες στο Οδικό Δίκτυο της ν. Θήρας (2019)
15/7/2019
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021
15/7/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-07-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
12/7/2019
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11-07-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
12/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
12/7/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ IOYNIOY 2019
10/7/2019
«Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2019- Δράση 1.3, στα Δωδεκάνησα.
9/7/2019
Περίληψη υπ. αριθ. 1486/09-07-2019 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ7ΡΖ7ΛΞ-ΜΕΦ
8/7/2019
Διακήρυξη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ WTM 2018
8/7/2019
Ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΩ»
5/7/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικού
3/7/2019
Ανακοίνωση Κλήρωσης Μελών Επιτροπής για τη πράξη: «Υποστήριξη Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης»
3/7/2019
Ανάδειξη των μελών του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για τη Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) .
3/7/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1/7/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-06-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
1/7/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019).
28/6/2019
Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούµενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΝΑ) 2014-2020.
28/6/2019
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
26/6/2019
Παρουσίαση σχεδίου δράσης 'Μια νέα αρχη στα ΕΠΑ.Λ.' απο το ΕΠΑ.Λ. Κέας
24/6/2019
Απαγόρευση κυκλοφορίας εντός δασών ΠΕ Δωδεκανήσου
21/6/2019
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς Περιφ. Ενότητας Δωδ/σου
20/6/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
19/6/2019
Διαβίβαση δελτίου μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων για την Πέμπτη 13-06-2019 για την Νάξο .
18/6/2019
Μέτρα που συντελούν στην προστασία από τα κουνούπια
18/6/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 και 2020-2021.
13/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
13/6/2019
Λίστα αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, όπως διαμορφώθηκε κατά το μήνα Ιούνιο 2019
12/6/2019
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη προμήθειας κλιματιστικών στα πλαίσια του έργου « Δημιουργία Ιπποκράτειου περιβαλλοντικού πάρκου ιστορίας της Ιατρικής στη νήσο Κω »
11/6/2019
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ
11/6/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ MAIOY 2019
10/6/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ6/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ 101 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
10/6/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 ΤΗΣ ΣΟΧ 6/2019 (ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)
10/6/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ6/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ 102 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
10/6/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΤΗΣ ΣΟΧ 6/2019 (ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)
10/6/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019"(ΣΟΧ6/2019)
10/6/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ "ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019"(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2019)
6/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ.
3/6/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-06-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
31/5/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ.
30/5/2019
Πρόχειρος διαγωνισμός ανάδειξης μειοδότη προμήθειας Η/Υ και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδ/σου για ένα έτος (κωδικός CPV 30230000-0 εξοπλισμός Η/Υ) προϋπολογισμού 36.000,00 € με το φπα.
28/5/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'αριθ. ΣΟΧ 6/2019 (Τομεάρχες Δακοκτονίας) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2019.
28/5/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019).
27/5/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1432/21-05-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΛΚΙ7ΛΞ-15Ρ
20/5/2019
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για τα κοινωνικά παντοπωλεία ΠΕ Σύρου & ΠΕ Τήνου.
17/5/2019
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ ΤΑΞΙ (Ν. 4070/2012) ΕΤΟΥΣ 2019
16/5/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για απόρους (ΤΕΒΑ)
16/5/2019
Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την « Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της ΕΠΣΔ στις αθλητικές εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου ».
15/5/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.1386/15-05-2019 Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με ΑΔΑ: Ω1ΖΧ7ΛΞ-ΡΨΘ
15/5/2019
Κατάσταση αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ ταξί (Ν. 4070/2012) έτους 2019
14/5/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-05-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
13/5/2019
«Προσβολή Ελαιώνων από το έντομο Ρυγχίτη- Οδηγίες αντιμετώπισης »
10/5/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΝΑΞΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
9/5/2019
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ης Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019
7/5/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
6/5/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ''Προμήθεια Ειδών – Τροφίμων για τις Ανάγκες των Κοινωνικών Παντοπωλείων ΠΕ Σύρου και ΠΕ Τήνου για το έτος 2019''
3/5/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΜΑΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
25/4/2019
ΤΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΣΧΑ 2019
24/4/2019
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Μαϊου 2019.
23/4/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ». Προϋπολογισμός: 20.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23/4/2019
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2019–2020. Αιτήσεις έως 24 Μαΐου 2019»
23/4/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-04-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
22/4/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Υποστήριξη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδ/σου στην υλοποίηση της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» προϋπολογισμού 19.840,00€ συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
19/4/2019
Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
19/4/2019
Διαβίβαση δελτίου μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων για την Πέμπτη 18-04-2019 για την Νάξο .
18/4/2019
Πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2019
15/4/2019
Πρόσκληση ενδιαφερόμενων για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών έτους 2019
12/4/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
11/4/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυγείου
11/4/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΟ ΠΡΟΣ ΜΥΡΤΙΕΣ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΥ». Προϋπολογισμός: 308.870,97 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/4/2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος επιλογής αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού έλεγχου πρόσβασης και μέτρησης επισκεπτών στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής δράσης του παραδοτέου 3.3 του έργου «ΑLTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας
9/4/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».
5/4/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών A/θμιας ΝΗΠΙΩΝ -ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ για τη διαδρομή « ΠΥΛΩΝΑ –ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΥ (Ν.ΡΟΔΟΥ)
5/4/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-04-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
4/4/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
4/4/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
4/4/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
3/4/2019
Πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 2 Α /2019
3/4/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Σύρου και Τήνου
1/4/2019
Τροποποίηση της απόφασης για την προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων νομού Κυκλάδων
29/3/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ( ΤΜΗΜΑΤΑ 1,3,4,6) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
29/3/2019
Τροποποίηση Απόφασης αριθμ πρωτ οικ 4531/31-12-2018 (ΦΕΚ Β 6209/31-12-2018) «Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1Α, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013
29/3/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας οκτώ (8) μηνών ορισμένου χρόνου. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα.
27/3/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος
24/3/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-03-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
21/3/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου για σκοπούς διακρατικής εκπαίδευσης και μεταφοράς καλών πρακτικών στο πλαίσιο του έργου «ALTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας» (παροχή υπηρεσίας).
21/3/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 ΝΗΣΟΥ ΚΩ». Προϋπολογισμός: 660.683,76 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/3/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣ “ΛΕΘΡΑ” ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΛΟΥ». Προϋπολογισμός: 403.225,81 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/3/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ “ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ” ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ». Προϋπολογισμός: 499.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/3/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΝΙΑ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ». Προϋπολογισμός: 199.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/3/2019
Aανάδειξη των μελών του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης: «Υποστήριξη Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης»
21/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
20/3/2019
Διαβίβαση δελτίου μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων για την Πέμπτη 14-03-2019 για την Νάξο .
15/3/2019
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έργο «: Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Δωδεκανήσου » (CPV 77100000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες).
14/3/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
14/3/2019
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 2A/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών
13/3/2019
Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού.
12/3/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ 2018». Προϋπολογισμός: 140.322,58 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
12/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
12/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
8/3/2019
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 19 Μαρτίου 2019.
7/3/2019
Aνάδειξη των μελών ανοιχτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης : «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020 – Υποέργο 2: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής».
6/3/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-03-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
6/3/2019
«Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελώνων- Αιτήσεις έως 27-3-2019»
6/3/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
4/3/2019
«Έγκριση προγράμματος Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2019 Π. Ε. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
4/3/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Καλύμνου
4/3/2019
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
28/2/2019
ΚΥΑ για μετακλήσεις πολιτών τρίτων χωρών (2019-2020)
28/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ.Τ.Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ». Προϋπολογισμός: 162.096,78 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
27/2/2019
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 05 Μαρτίου 2019.
26/2/2019
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
25/2/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
22/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
21/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
18/2/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-02-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
16/2/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδ/σου
14/2/2019
Aποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Kορησία ν. Kέας
14/2/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 497/14-02-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΨ27ΛΞ-ΓΔ2
13/2/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου.
13/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
13/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019
12/2/2019
Απόφαση για προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον νομό Κυκλάδων
12/2/2019
Διαγωνισμός για το έργο: Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (2018)
12/2/2019
Διαγωνισμός για το έργο: Βελτίωση οδού Χώρας - Μοναστήρι ν. Σικίνου.
11/2/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
11/2/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια των Υπηρεσιών της ΠΕ Ρόδου
11/2/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων
11/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ». Προϋπολογισμός: 159.677,42 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
8/2/2019
Δημοσίευση Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κου ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ για την Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1Α, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.
8/2/2019
«ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020»
8/2/2019
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για Προμήθεια Τροφίμων (ΤΕΒΑ) για την Κοινωνική Σύμπραξη 53 (Κυκλάδες)
8/2/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.: 614/2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 εκδοθέν από το Τμημα Ανάπτυξης Θήρας
8/2/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.: 629/2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 εκδοθέν από το Τμημα Ανάπτυξης Θήρας
8/2/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.: 637/2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 εκδοθέν από το Τμήμα Ανάπτυξης Θήρας
7/2/2019
Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 179.510,00€
7/2/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ψυγείων
6/2/2019
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Κτηνιάτρων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2019
5/2/2019
Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση και θέσει σε κυκλοφορία μίας (1) νέας Άδειας Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης Αγόνου Γραμμής, στην νήσο Ανάφη Κυκλάδων.
5/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣ-ΘΕΡΜΑ 2017». Προϋπολογισμός: 192.307,69 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
5/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩ-ΚΕΦΑΛΟΣ (2017)». Προϋπολογισμός: 175.641,03 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
4/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ(2018)». Προϋπολογισμός: 725.806,45 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
4/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ EUROMEDICA». Προϋπολογισμός: 483.870,97 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
4/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ». Προϋπολογισμός: 499.950,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
4/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΚΑΣΟΥ». Προϋπολογισμός: 1.141.129,03 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
4/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας : «Παροχή Υπηρεσιών Γεωτεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: 'Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών Φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου'». Προϋπολογισμός: 338.622,85 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
4/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ». Προϋπολογισμός: 120.967,74 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
4/2/2019
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθμ 8923/22-10-2018 (ΣΟΧ 1/2019)
4/2/2019
Aνάδειξη των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια και Εγκατάσταση Αθλητικών Ειδών Γηπέδων Ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και Μ. Κυκλάδων, Σύρου – Ερμούπολης και Τήνου» .
2/2/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31-01-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
23/1/2019
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 29 Ιανουαρίου 2019
22/1/2019
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
21/1/2019
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
18/1/2019
Διαγωνισμός για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗN ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Ν. ΜΗΛΟΥ»
18/1/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
17/1/2019
Προκήρυξη για την πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου
16/1/2019
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
16/1/2019
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
16/1/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-01-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
15/1/2019
Δημοσιοποίηση αίτησης έκδοσης άδειας διανομής
15/1/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
11/1/2019
«Άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Αιτήσεις έως 30-6-2019»
10/1/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση μητρώων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων
10/1/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ψυγείων
10/1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
10/1/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φορητού Υπολογιστή
10/1/2019
Aνάδειξη των μελών ανοιχτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης : «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020 – Υποέργο 1: Τρόφιμα».
10/1/2019
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019, (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16/01/2019)
9/1/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019
9/1/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
8/1/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υγρού αζώτου
8/1/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.
8/1/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορέα για το Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης της Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου
3/1/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
3/1/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
29/12/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-12-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
29/12/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3340/28-12-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω4ΑΚ7ΛΞ-8Κ9
28/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή περιπτέρου στην Τουριστική έκθεση του Βερολίνου για το 2019
27/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κ.Ε.Σ.Υ
27/12/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/12/2018
Πρόχειρος διαγωνισμός ανάδειξης μειοδότη προμήθειας επίπλων –εξοπλισμού γραφείου (κωδικός CPV 39000000-2 Έπιπλα) για το έργο "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ" στην Κάλυμνο, προϋπολογισμού 73.381,40 € με το φπα.
20/12/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ.
17/12/2018
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
10/12/2018
Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση MITT 2019 της Μόσχας»
7/12/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-12-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
7/12/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Π.Ε.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7/12/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
6/12/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι του κανονισμού 2015/2026, που θα πραγματοποιηθούν στις 12 Δεκεμβρίου 2018.
6/12/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ του κανονισμού 2015/2026, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Δεκεμβρίου 2018.
4/12/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
3/12/2018
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Ενοικίαση χώρου και Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην 6η Έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2019 στην Αθήνα και διεξαγωγή παράλληλων εκδηλώσεων στο χώρο της Έκθεσης»
30/11/2018
Διαμόρφωση ιδιοκτησίας του Δήμου Κύθνου στην Χωρά σε χώρο στάθμευσης.
30/11/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΧΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ.
30/11/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΧΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ.
30/11/2018
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΥΛΩΝΑΣ». Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
28/11/2018
Επαναπροκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 242/1996 και τις αποφάσεις 492/2018 και 685/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
26/11/2018
Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΩ »
26/11/2018
Δημοπρασία για το έργο «Βελτίωση οδού Χώρας - Μοναστήρι ν. Σικίνου»
26/11/2018
Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (2018)
26/11/2018
Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (2018)
26/11/2018
Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)
26/11/2018
Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Θήρας (2018)
23/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) ΤΗΣ ΠΕ ΚΩ
20/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών -A/θμιας για τη διαδρομή « ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΗΛΟΣ » σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα
19/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών B/θμιας για τη διαδρομή « ΜΕΝΕΤΕΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ- ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ » σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα
16/11/2018
Διακήρυξη προμήθειας Η/Υ και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδ/σου για ένα έτος
15/11/2018
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Δήμου Πάτμου. Προϋπολογισμός: 47.580,65 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
13/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
12/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών AMEA-A/θμιας για τη διαδρομή « ΖΗΠΑΡΙ- ΚΩΣ »
12/11/2018
«Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».
12/11/2018
Δηλώσεις κυψελών Διαχείμασης και Mελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2019, Δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας> - Προθεσμία μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019.
12/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Επικοινωνιακού Σχεδίου (παροχή υπηρεσίας) της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».
12/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των δράσεων επικοινωνίας (παροχή υπηρεσίας) που εντάσσονται στα παραδοτέα 2.1.2 και 2.1.5 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».
12/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων & μηχανημάτων έργου της ΠΕ Δωδ/σου για το έτος 2019
9/11/2018
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «6η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FOOD EXPO GREECE 2019»
9/11/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 πμ.
8/11/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3670/08-11- 2018 Διοικητικού Προστίμου του Ν. Ν. 4446/2016με ΑΔΑ: 781Ν7ΛΞ-1ΨΘ
7/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Τήνου
7/11/2018
Ερωτηματολόγιο για τις ενέργειες όσον αφορά την πρόληψη δηγμάτων της ουράς για τους κατόχους χοίρων
7/11/2018
Ενημέρωση ταξιδιωτών - χοιροτρόφων ως προς την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων.
7/11/2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER POINTERS)
6/11/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου : «Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σφαγείου Ρόδου». Προϋπολογισμός: 58.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
6/11/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3578/06-11-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με ΑΔΑ: ΨΞΩΔ7ΛΞ-76Ι
5/11/2018
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, ενημερώνει ότι από 05-11-2018 ως και 31-12-2018, θα ανανεώνονται και θα εκδίδονται τα δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ.
2/11/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
31/10/2018
Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων – έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών
30/10/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αριθμός Πρόσκλησης : 147597/10219/2018) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.Α.
30/10/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 ΚΑΙ 2018-2019 (ΕΩΣ 31-08-2019)
29/10/2018
Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στο ν. Δωδ/σου
29/10/2018
Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων (TEBA)
29/10/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
26/10/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την ΠΕ Δωδ/σου (ν. Κω και ν. Καρπάθου)
24/10/2018
Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ. 9542/18-10-2018 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με Α.Δ.Α.: 60ΨΡ7ΛΞ-4ΑΡ.
24/10/2018
Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ.9470/17-10-2018 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με Α.Δ.Α.: 60Ζ87ΛΞ-ΑΥΤ
24/10/2018
Προκήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΩΝΑ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ». Προϋπολογισμός: 6.150.000,00 € πλέον ΦΠΑ
24/10/2018
«Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων στα νησιά Ρόδος , Κως, Κάρπαθος και Κάσος»
23/10/2018
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου" του Δήμου Αντιπάρου
23/10/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3321/22-10-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με ΑΔΑ: Ω4ΖΚ7ΛΞ-Τ06
19/10/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ)
18/10/2018
Απόφαση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»
18/10/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
17/10/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΑΝΩΝ-ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Χ.Θ.1+500Μ. ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ». Προϋπολογισμός: 48.387,10 € πλέον ΦΠΑ
17/10/2018
Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/01/2018 - 30/06/2018. Απόφαση 584/2018 Οικονομικής Επιτροπής 16ης συνεδρίασης 03-10-2018.
16/10/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
16/10/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ». Προϋπολογισμός: 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
16/10/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ"
12/10/2018
Διαγωνισμός για το έργο ''Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2018)'' Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου πατήστε εδώ
12/10/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών AMEA-A/θμιας για τις διαδρομές ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΣ και ΓΕΝΝΑ5Ι-ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΣ >>
11/10/2018
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο »
11/10/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου
10/10/2018
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
8/10/2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠΕ Σύρου
8/10/2018
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω »
8/10/2018
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση - καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)"
5/10/2018
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 28η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ DETROP 2019 & ΣΤΗΝ 7η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ OENOS 2019
5/10/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 11 Οκτωβρίου 2018.
4/10/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
4/10/2018
Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
2/10/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΩ Α/Α 2». Προϋπολογισμός: 180.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2/10/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΒΡΟΜΟΛΙΘΟΣ" ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ». Προϋπολογισμός: 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
1/10/2018
Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στο Νομό Κυκλάδων
1/10/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
1/10/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1660/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 60Α27ΛΞ-ΨΣΝ
1/10/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1661/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω3ΙΚ7ΛΞ-ΓΥΛ
1/10/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1661/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 73ΨΑ7ΛΞ-6ΡΩ
1/10/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.οικ 3009 1660/27-09-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΘΠΖ7ΛΞ-0Γ5
27/9/2018
Προστασία από Έντονα Καιρικά Φαινόμενα και Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης.
27/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
26/9/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΡΔΟΥ». Προϋπολογισμός: 59.887,10 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/9/2018
Δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο (ΠΕ Κυκλάδων)
21/9/2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 'Τσιμεντόστρωση στην Αλλοπρόνοια Σικίνου'
20/9/2018
Περιλήψεις Προστίμων
19/9/2018
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΧΥ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ"
19/9/2018
Ενημέρωση Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων για την δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο
19/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
18/9/2018
Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/07/2017 - 31/12/2017. Απόφαση 407/2018 Οικονομικής Επιτροπής.
18/9/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 24 Σεπτεμβρίου 2018.
14/9/2018
Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ.8074/04-09-2018 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με Α.Δ.Α.: 6Ι247ΛΞ-ΜΧΟ
14/9/2018
Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ. 8269/10-09-2018 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με Α.Δ.Α.: Ω9ΤΝ7ΛΞ-ΩΒ1
13/9/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΟΥ ΣΙΜΟΥ Ο.Ε.»
13/9/2018
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ EΚΘΕΣΗ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ PROWEIN 2019 17-19 Μαρτίου 2019 Dusseldorf, Γερμανία
13/9/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ. ΠΛΑΤΣΗ
13/9/2018
Ανακοίνωση αναβολής διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας»
12/9/2018
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ »
12/9/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΚΟΚΟΛΗ
12/9/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ
11/9/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Σεπτεμβρίου 2018.
7/9/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 06/09/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
5/9/2018
Δραστηριοποίηση παραγωγών στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο
5/9/2018
Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων για τις Ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Σύρου για το έτος 2018-2019 προϋπολογισμού 70.544,40 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
4/9/2018
Δελτίο Πιστοποίησης τιμών Αυγούστου 2018
4/9/2018
Υποτροφίες Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2018-2019
4/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
4/9/2018
Aνάδειξη των μελών αξιολόγησης προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες κα