Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Νέα Ανακοινώσεις
1/6/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός   με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016,   για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της ΠΕ Δωδ/σου για δύο έτη»
29/5/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-05-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
27/5/2020
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ». Προϋπολογισμός: 1.396.774,19 € (μή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
26/5/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδων καθαριότητας για το Επαρχείο Καρπάθου
26/5/2020
Διαγωνισμός για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Μήλου (2019)»
26/5/2020
Ανακοίνωση κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Π.Ε. Κυκλάδων της Π.Ν.Αι».
25/5/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994.
25/5/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 28 ΜΑΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
25/5/2020
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους νέους κατόχους αδειών Υπαίθριου εμπορίου Παραγωγούς
22/5/2020
22/5/2020 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 184/2020 10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22-04-2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου για το Β’ εξάμηνο 2019.
22/5/2020
"Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης".
22/5/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
22/5/2020
Πρόσκληση ΑΣΕΠ
22/5/2020
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν , για απόκτηση έγκριση Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έως τις 15-06-2020 .
21/5/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
21/5/2020
Ανακοίνωση ΑΣΕΠ
21/5/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
18/5/2020
Πρόχειρος_διαγωνισµός ανάδειξης µειοδότη προµήθειας τροφίµων για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες για την ΠΕ ?ωδ/σου (ΠΝΠ 68 / 20.03.2020) προϋπολογισµού 60.000,00 € προ φπα.
15/5/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
14/5/2020
Ανακοίνωση Κλήρωσης Μελών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό στο πλαίσιο της πράξης: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020- Υποέργο 1 : Τρόφιμα».
13/5/2020
Συνοπτικός διαγωνισμός «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Κιμώλου (2019)»
13/5/2020
Διακήρυξη Δημόσιας, Ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την γενική υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ». Προϋπολογισμός: 7.240.480,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
12/5/2020
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ». Προϋπολογισμός: 298.000,00 €
12/5/2020
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». Προϋπολογισμός: 4.358.974,36 € (μή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
8/5/2020
Διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια των Χημικών Πρόσθετων για την Παραγωγή Διοξειδίου του Χλωρίου στην Προχλωρίωση της ΕΕΝ Ρόδου και Μίσθωση της Μονάδας παραγωγής του τελικού προϊόντος». Προϋπολογισμός: 59.982,00 € (μή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
7/5/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "Παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, των ΠΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ34 A )"
5/5/2020
Διαγωνισμός για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού οικισμού Υστερνίων»
5/5/2020
Mελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2020, Δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας>(Μετακινήσεις κυψελών) - Προθεσμία μέχρι 14 και 18 Μαΐου 2020 αντίστοιχα.
5/5/2020
«Καταπολέμηση ακρίδων» (Τρόπος αντιμετώπισης και οδηγίες ψεκασμού)
5/5/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
5/5/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΥΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2/5/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
29/4/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου 2020 »
29/4/2020
Διακήρυξη : Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στο Νοµό Δωδεκανήσου »
28/4/2020
Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια Η/Υ και λοιπών υλικών για την ΠΕ ωδ/σου για ένα έτος»
24/4/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
24/4/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ – ΣΥΜΗ – ΧΑΛΚΗ- ΚΑΣΟΣ»
23/4/2020
«Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελώνων- Αιτήσεις έως 10-05-2020»
23/4/2020
«Προσβολή Ελαιώνων από το έντομο Ρυγχίτη- Οδηγίες αντιμετώπισης »
16/4/2020
Πρόσκληση ενδιαφερόμενων για κατάρτιση καταλόγων ανά κατηγορίες έργων, μελετών έτους 2020.
16/4/2020
ΤΙΜΟΛΗΨΙΑ ΠΑΣΧΑ 2020
16/4/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
13/4/2020
Ανακοίνωση της Δ/νσης Μεταφορών Κυκλάδων για εξυπηρετηση του κοινού μεσω τηλεφώνου
13/4/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Π.Ε. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
13/4/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ την ΔΕΥΤΕΡΑ 13-04-2020 στην ΣΥΡΟ
13/4/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10-04-2020, ΓΙΑ ΤΗΝ Νάξο
8/4/2020
Διακήρυξη της Δημόσιας, Ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «Μίσθωση, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία, Μονάδας Παραγωγής Διοξειδίου του Χλωρίου για την Επεξεργασία Νερού από το Φράγμα Γαδουρά και Προμήθεια των Χημικών Πρόσθετων για την Λειτουργία της Μονάδας». Προϋπολογισμός: 488.800,00 € (μή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
7/4/2020
Πίνακες κατάταξης & απορριπτέων υποψηφίων για την αριθμ.πρωτ.8105/2020 ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2020) της Π.Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ
7/4/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
7/4/2020
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2020–2021 –Αιτήσεις έως 25 Μαΐου 2020»
6/4/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 1ο ΚΑΙ 2ο ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
3/4/2020
Αίτηση Προσωρινής ακινησία ΤΛΔΧ από 31/3/2020 έως 31/5/2020
3/4/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
3/4/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΡΟΥ , ΝΑΞΟΥ , ΜΗΛΟΥ ( SUPERMARKET , ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΩΝ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ , ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΩΝ κ.α) ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ .
2/4/2020
Τροποποίηση και Ανανέωση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
2/4/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ.
1/4/2020
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
31/3/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ.
31/3/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ την ΤΡΙΤΗ 31-03-2020 στην ΣΥΡΟ
27/3/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
27/3/2020
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020, που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)
23/3/2020
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ COVID-19 ΑΠΟ ΝΕΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ SARS-CoV-2 Οδηγίες για ξενοδοχείο σε καραντίνα.
22/3/2020
Οδηγίες προς τους Πολίτες
19/3/2020
Ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων.
19/3/2020
Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 46 θέσεων τακτικού προσωπικού (ΕΚΑΒ)
19/3/2020
(ΣΟΧ 1/2020) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
18/3/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ την ΔΕΥΤΕΡΑ 16-03-2020 στην ΣΥΡΟ
18/3/2020
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 498/13-03-2020 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/22-12-2016 με ΑΔΑ: 4Ψ8ΨΥ7ΛΞ-Ε1Γ
18/3/2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ '' ΤΗΣ Π.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (αριθμός Πρόσκλησης : 33958/2440/2020) ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00'. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ dotp@1730.syzefxis.gov.gr ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.
18/3/2020
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 699/13-03-2020 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 και του Ν. 4446/22-12-2016 με ΑΔΑ: 6Κ997ΛΞ-ΧΣΡ
17/3/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
17/3/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
17/3/2020
Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 79 θέσεων τακτικού προσωπικού
16/3/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
12/3/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 μ.μ.
10/3/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο εμπορευματοκιβωτίων (κοντεϊνερ)
3/3/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
28/2/2020
Τροποποίηση & Ανανέωση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
28/2/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 08:30 π.μ.
28/2/2020
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν , για απόκτηση έγκριση Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έως τις 31-03-2020 .
28/2/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-02-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
27/2/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλικά αιμοληψίας
27/2/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ '' ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ''
27/2/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ Ν. ΤΗΝΟΥ ».
26/2/2020
Τροποποίηση απόφασης για την διεξαγωγή του θεωρητικού μέρους εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών τεχνικών επαγγελμάτων του Νομού Κυκλάδων
26/2/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ''
25/2/2020
Διακήρυξη της με συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εκσυγχρονισμός του Κόμβου φωτεινής σηματοδότησης Κ24 –ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ». Προϋπολογισμός: 48.387,10 € (μή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
25/2/2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Σχετικά με την Διακήρυξη ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙ?ΑΣ ΜΕ ΚΙΓΚΛΙ??ΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ?ΙΑ?ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ?Ο ΚΑΜΙΝΙ?Ν ΣΤΗ ΣΥΡΟ''
25/2/2020
Έγκριση προγράμματος Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2020 Π.Ε Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
25/2/2020
Απόφαση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων Συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου για την διεξαγωγή του Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών 2020
24/2/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:15 π.μ.
20/2/2020
Διακήρυξη της με συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2019». Προϋπολογισμός: 47.705,75 € (μή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
20/2/2020