Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/08/2018
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή Λειβαδά Δ.Κ. Αρχαγγέλου»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την « Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή Λειβαδά Δ.Κ. Αρχαγγέλου»

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63180 / 2018

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 27/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 00:01

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 04/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μμ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ

 

Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι 124.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 18/8/2019 7:03 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.