Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 31/07/2018
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Περιφερειακού Φόρουμ με τίτλο "Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη μέσα από τον αθλητισμό»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Περιφερειακού Φόρουμ με τίτλο "Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από τεχνο-οικονομική άποψη προσφορά 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/ 08 /2018 και ώρα 10:00 

 

 

 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 21/11/2019 12:34 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.