Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 24/08/2017
Θέμα:
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για το κοινωνικό παντοπωλείο ΠΕ Σύρου.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για το κοινωνικό  παντοπωλείο ΠΕ Σύρου.

Συνολικός προϋπολογισμός: 48.920,80 € χωρίς ΦΠΑ και έως του ποσού των 55.376,36 € συμπεριλαμβανόμενου του εκάστοτε ισχύοντος ΦΠΑ

 

Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης, Τεχνικές Προδιαγραφές, Υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης, Υποδείγματα εντύπων οικονομικής προσφοράς, Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης σε μορφή word


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 13/11/2018 9:04 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.