Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 04/07/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Κλήρωσης για τηνανάδειξη των μελών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την : ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ''

Ανακοίνωση Κλήρωσης  για τηνανάδειξη των μελών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την : ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ''/ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση(7).pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/6/2018 2:58 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.