Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 11/05/2017
Θέμα:
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017'' - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης / Πρόσκληση υποβολής προσφορών.

''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υγρων  ΚΑΥΣΙΜΩΝ κινησης και θερμανσησ των Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟς 2017'' - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης / Πρόσκληση υποβολής προσφορών. /ckfinder/userfiles/files/Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.PDF

/ckfinder/userfiles/files/Διακήρυξη με ΚΗΜΔΗΣ(2).pdf

/ckfinder/userfiles/files/ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (1)(2).doc


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/6/2018 2:53 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.