Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/03/2017
Θέμα:
Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 - Τηλ.: 2241 3 64713-714

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας η υπ. Αρ. Πρωτ. 86/Φ.90.15/06-03-2017  Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 - ΦΕΚ 230 Α΄ 2002) στον κ. Τρίκκα Γεώργιο του Ταξιάρχη με έδρα την Οδό Ασκληπιού 27 (K.M. 1542Β Γαιών Κω - Εξοχής) του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Α.Φ.Μ.: 130623660, Δ.Ο.Υ. ΚΩ

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 7ΞΔ27ΛΞ-ΙΘΔ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E%CE%9427%CE%9B%CE%9E-%CE%99%CE%98%CE%94

 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230/Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α΄/2010).

 

ΡΟΔΟΣ 06-03-2017

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Διευθυντής

Γιαννάς Ιωάννης

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 27/4/2018 9:21 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.