Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/09/2016
Θέμα:
Έναρξη Ανοικτής - Δημόσιας Διαβούλευσης «Στρατηγικού Σχεδίου ΠΝΑ»,1ης Ενότητας Επιχειρησιακού Προγράμματος, τρέχουσας Αυτοδιοικητικής Περιόδου.

Έναρξη Ανοικτής - Δημόσιας Διαβούλευσης
«Στρατηγικού Σχεδίου ΠΝΑ»,
1ης Ενότητας Επιχειρησιακού Προγράμματος,
τρέχουσας Αυτοδιοικητικής Περιόδου. 
 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται σε διαδικασία Αναμόρφωσης - Επικαιροποίησης του Υφιστάμενου Επιχειρησιακού της Προγράμματος (ΕΠ), από την οποία (Επικαιροποίηση) θα προκύψει και θα παραδοθεί το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα για την τρέχουσα Αυτοδιοικητική Περίοδο.  
Η Α΄ Φάση Αναμόρφωσης - Επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ, για την τρέχουσα Αυτοδιοικητική περίοδο,  αφορά μεταξύ άλλων στη σύνταξη της 1ης Ενότητας του που ονομάζεται Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ). 
 
Στο Στρατηγικό Σχέδιο, μεταξύ άλλων: α) αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας της Περιφέρειας, τα χαρακτηριστικά της ίδιας της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση, β) διατυπώνεται το Αναπτυξιακό Όραμα της Περιφέρειας και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της και τον τρόπο διοίκησης των υποθέσεων περιφερειακού επιπέδου, γ) προσδιορίζεται η Στρατηγική της Περιφέρειας προκειμένου να  επιτευχθεί το όραμά της.  
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 4, άρθρ. 4 της με Α.Π. 35829/22-09-2014 Υ.Α.), το εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τίθεται σε διαδικασία Ανοικτής «Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΑΔΑ Έγκρισης: 7ΦΓ47ΛΞ-ΗΑΓ).
 
Στο πλαίσιο έναρξης της «Δημόσιας Διαβούλευσης»-  καλούνται οι Πολίτες ή οι Ενώσεις Πολιτών, οι Τοπικοί, Κοινωνικοί και Οικονομικοί Φορείς κ.λπ. όπως, σε περίπτωση που επιθυμούν, υποβάλλουν / καταθέσουν Απόψεις και Προτάσεις, μέσω της συμπλήρωσης του «Ερωτηματολογίου Διαβούλευσης». 
 
Το Ερωτηματολόγιο μπορεί να υποβληθεί - προωθηθεί ή κατατεθεί στην ΔΙ.Α.Π. της Π.Ν.Α. έως & τις 12/10/2016 (Παράταση Διαβούλευσης με το Α.Π. ΟΙΚ.118504/2128/26-9-2016 έγγραφο της Π.Ν.Αι.).

1) Σε Ηλεκτρονική Μορφή στις Διευθύνσεις Ηλ. Ταχυδρομείου : Υπηρεσίας - ΔΙΑΠ Κ:  dap@1730.syzefxis.gov.gr  & Αναδόχου Μελετητή: dskiadas@uom.edu.gr
 
2) Είτε σε Έντυπη Μορφή, εντός πάντοτε της τεθείσας προθεσμίας, στη Διεύθυνση:
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΙ.Α.Π. Κ.)
ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ & ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΡΔΑΚΑ 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ  –  84.100  –  ΣΥΡΟΣ
 
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΔΙΑΠ: 22810 - 98.816, 98.820 / κα Μαρία Ζώη, κ. Αντώνιο Λούβαρη,    Φαξ : 22810 85.237).
 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 17/2/2019 9:03 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.