Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 23/09/2014
Θέμα:
Η με ΑΠ 101331/9163/23-9-2014 ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις αλιευτικού καταφυγίου στον Αμπελά ν. Πάρου και πρόταση έργων ενίσχυσης του λιμενοβραχίονα του αλιευτικού καταφυγίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 19/1/2018 7:33 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.