Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/06/2022
Θέμα:
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.884.800,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 1.884.800,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή των απαιτούμενων έργων αποχέτευσης ομβρίων στην Σκάλα Πάτμου συμπεριλαμβανομένων των έργων διευθέτησης του ρέματος Περδικάρη.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.884.800,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.884.800,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) (pdf)


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 7/7/2022 6:53 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.