Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/09/2021
Θέμα:
Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ.8586/20-09-2021 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/2013 με Α.Δ.Α.:ΩΜΗΙ7ΛΞ-ΙΦΕ

Το Τμήμα Ανάπτυξης Νάξου στις 20-09-2021 επέβαλε στον Νινιό Ι. Γεώργιο με ΑΦΜ 160149599, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ιδιοκτήτη επιχείρησης με την επωνυμία “WAVE” CAFÉ BEACH BAR στο Κουφονήσι της Νάξου, πρόστιμο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) ευρώ, διότι όπως προκύπτει από την με αριθμό 0351/05-09-2021 Έκθεση Ελέγχου, διαπιστώθηκε παράβαση της παραγράφου 3Β του άρθρου 71, της Κ.Υ.Α91354/24.08.2017
(ΦΕΚ Β΄ 2983/2017)».
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
Μ.Ε.Π.
Η Προϊσταμένη
Σκουμπρή Ελένη
 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 17/10/2021 9:12 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.