Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/09/2021
Θέμα:
Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών/τροφίμων για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ΠΕ Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 137.899,34 € (αριθμός συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ: 136697)."

Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών και τροφίμων για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ΠΕ Κυκλάδων (ΠΕ Σύρου, ΠΕ Τήνου και ΠΕ Πάρου). Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 137.899,34 € / αριθμός συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ: 136697.


1. Διακήρυξη διαγωνισμού,
2. Περίληψη διακήρυξης,
3. Παράρτημα ΙΙΙ- Υπόδειγμα ΕΕΕΣ,
4. Παράρτημα IV-Τεχνικές Προδιαγραφές,
5. Παράρτημα V- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (PDF) , Yπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Word)
6. Ενημερωση για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

7. Διυκρινίσεις , Απάντηση σε ερώτημα


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 17/10/2021 10:26 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.