Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/04/2021
Θέμα:
Διακήρυξη «Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού σε ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Δήμου Κω»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016,   για την  « Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού σε ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Δήμου Κω».

- Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  09/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:01

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/04/2021 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00 μμ

- Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών   : 28/04/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ

 Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο  είναι  169.036,92 € με Φ.Π.Α. 17%

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Σημαντική ενημέρωση για τεχνικά ζητήματα και την ορθή υποβολή προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (πατήστε εδώ)


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 23/4/2021 7:29 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.