Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 02/04/2021
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ κάτω των ορίων ΑΝΟΙΚΤΟΥ διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την Περιφ. Ενότητα Δωδ/σου για ένα έτος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ : ΩΦΓ57ΛΞ-6ΗΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α Συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ :  108434 / 2021

Ηλεκτρονικός κάτω των ορίων ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών ( μη ανακυκλωμένων) για την Περιφ.Ενότητα Δωδ/σου για ένα έτος 

Συνολικός προϋπολογισμός με φπα : 118.300,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

06-04-2021 Διευκρίνιση προς τους οικονομικούς φορείς : Για την  είσοδο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ απαιτείται το διαπιστευτήριο της εφαρμογής (username + password) προκειμένου να αναζητήσετε το διαγωνισμό και να ξεκινήσετε το προσχέδιο της προσφοράς σας .

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 23/4/2021 8:39 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.