Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 30/03/2021
Θέμα:
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Υποέργο : Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.927,44 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Περίληψη

Διακήρυξη


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 23/4/2021 7:47 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.