Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 26/02/2021
Θέμα:
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 59.676,86 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
 ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
»
Εκτιμώμενης αξίας  59.676,86 € (πλέον Φ.Π.Α. 24  %)

 

Περιγραφή :
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών στα πλαίσια σύνταξης φακέλου δημόσιας σύμβασης έργου με αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (άρθρο 50 του Ν.4412/2016) του έργου κατασκευής τριών (3) κυκλικών κόμβων επί της Επαρχιακής Οδού (πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο) υπ’ αριθμ. 2 (Ρόδο- Ιξιά - Κατταβιά) της Νήσου Ρόδου σε αντίστοιχες θέσεις ισόπεδων κόμβων.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης μελέτης.

 

1. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 59.676,86 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

2. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 59.676,86 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (pdf)

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (pdf)

5. EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (doc)

6. EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (pdf)

7. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf)

8. ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ σε μορφή .xml (zip)


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 23/4/2021 7:17 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.