Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/12/2020
Θέμα:
Διακήρυξη ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου παροχής της γενικής υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 448.946,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 18/1/2021 7:02 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.