Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 20/11/2020
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»

Πρόσκληση εκδήλωσης

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις     12.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2021 ημερομηνία λήξης το φυσικού αντικειμένου  και σε περίπτωση παράτασης χωρίς επιπλέων αμοιβή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

 02/12/2020 και ώρα  14:30  

Τόπος κατάθεσης προσφορών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γεν. Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδ/σου, Ερυθρού Σταυρού 12, τ.κ. 85100 Ρόδος,

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γεν. Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδ/σου, Ερυθρού Σταυρού 12, τ.κ. 85100  Ρόδος

Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών

 4/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 4/12/2020 3:39 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.