Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/02/2020
Θέμα:
Απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Π.Ν.Α. με θέμα «Τροποποίηση απόφασης υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3571/31.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 4922/31.12.2019) με Θέμα ¨Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στο Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2020 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 1Α. του άρθρου 16 του Ν.4177/2013¨», με ΑΔΑ : Ψ56Ρ7ΛΞ-5ΔΛ, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 434/Β/13-02-2020

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 5/4/2020 3:24 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.