Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 20/12/2019
Θέμα:
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΝΑΙ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΟ». Προϋπολογισμός: 123.790,32 € (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 5/4/2020 3:26 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.