Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/09/2018
Θέμα:
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 - Τηλ.: 2241364713-714

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Με την υπ. αριθμόν πρωτ. 1844/Φ.90.17/11 - 9 - 2018 (ΑΔΑ: ΩΔΗΔ7ΛΞ-Τ2Α) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄) στον κ. Γεώργιο Α. Χατζηαντώνη με έδρα στην θέση «Πλατής» Αφάντου (χωρίς αποθηκευτικούς χώρους) του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Α.Φ.Μ.: 031569393, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87Α΄/2010).

Ρόδος, 12-9-2018

ΜΕ Ε.Π.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 18/1/2021 6:24 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.